Gräns för utkontraktering av skyddsvärd information, regeringen.se

Enligt Säkerhetspolisen innebär outsourcing/utkontraktering av verksamheter som hanterar skyddsvärd information en ökad säkerhetsrisk. Säkerhetspolisens erfarenhet är att myndigheter missar att ställa rätt krav på leverantörer och att säkerhetsskyddsavtal är så allmänt hållna att de är svåra att följa upp.

Säkerhetspolisen uppger också att de får fler och fler förfrågningar från myndigheter som avser att utkontraktera verksamheter utomlands. Det här är allvarligt. Ett gott hushållande av våra gemensamma medel får inte ske på bekostnad av rikets och människors säkerhet. Därför avser regeringen att begränsa möjligheterna att utkontraktera skyddsvärd information.

En utredning är redan tillsatt i mars 2017 i syfte att kartlägga behovet av och föreslå förebyggande åtgärder, t.ex. tillståndsprövning innan utkontraktering får ske av säkerhetskänslig verksamhet. Regeringen aviserar i dag att regeringen kommer att sätta skarpare gränser för vad som ska vara möjligt att utkontraktera. Därutöver kommer regeringen ge Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att ta fram en förvaltningsmodell för samhällskritisk verksamhet som hanterar mycket hög skyddsklassad information. Ambitionen är att skapa en säker itdrift i säkra utrymmen (insourcing). Läs promemorian