Geopolitik talar varken för eller emot Nato, Mats Björkenfeldt

I den aktuella debatten om alliansfrihetens vara eller icke vara har geopolitik använts som begrepp. Till exempel Mike Winnerstig påstår attgeopolitiken talar för Nato”.

 Som framgår av Winnerstigs inlägg är begreppet geopolitik myntat av Uppsalaprofessorn Rudolf Kjellén. I den senares bok Staten som livsform, (Stockholm, 1916) slog Kjellén an tonen:

”Lifskraftiga stater på ett begränsadt rum stå under det kategoriska politiska imperativet att vidga sitt rum, genom kolonisation, sammanslutning eller eröfring av olika slag. Detta har varit Englands situation och är i samtiden Japans och Tysklands: som man ser, ingen rå eröfrardrift, utan naturlig och nödvändig växt för själfbevarelsens skull.” (Här citerat från forskarantologin Rudolf Kjellén. Geopolitiken och konservatismen. Hjalmarson & Högberg, 2014, s. 28.)

Att nazisterna i Tyskland omhuldade Kjellén är inte direkt förvånande. Hans bok Stormakterna hade redan 1935 kommit ut i 25 upplagor i Tyskland! Inte heller är det överraskande att nazisternas chefsjurist, Carl Schmitt, lovprisade Kjelléns Der Staat als Lebensform – se Reinhard Mehring, Carl Schmitt. A Biography (Polity 2014, s. 164).

Ola Tunander påstår (i Rudolf Kjellén. Geopolitiken och konservatismen, s. 204), att efterkrigstidens Nato-politik ”tycks ha sina rötter i olika delar av Kjelléns tänkande”, och han hävdar att ”den svensk-tyska geopolitiken (utgör) en sammanvävning av geografiska, etniska och ekonomiska element, som formar den generella statliga politiken och som genom regementspolitiken låter sig formas genom det statliga förnuftet” (a.a., s. 215). Tunander har här dock lämnat Kjelléns statliga aktivism och talar om ”akademisk skolbildning”.

Han frågar sig vidare vad ”Nato egentligen är för en fisk” och söker likna den med Carl Schmitts ”Grossraum” eller vad denne kallade en centraleuropeisk Monroedoktrin. Denna liknelse haltar dock, då Nato inte har tvingat in stater som medlemmar.

Vad man kan slå fast är att begreppet geopolitik påminner om Humpty Dumpty: ”it means just what I choose it to mean– neither more nor less.” Och att som Mike Winnerstig påstå att geopolitiken talar för Nato är inte övertygande. Geopolitiken, vad det nu är, talar varken för eller emot att Sverige bör ansluta sig till Nato. Sverige ligger där det ligger, på samma avstånd till Ryssland som det legat under de tvåhundra år då vi genom skicklig alliansfrihetspolitik har undkommit krig. Att geografin är och har varit till fördel för Sveriges neutralitetspolitik bör dock påpekas, vilket också Kent Zetterberg, professor vid Försvarshögskolan, gjorde vid ABF-mötet i Stockholm den 11 februari.

 

Anmärkning. – Författaren är advokat och har tidigare skrivit på alliansfriheten.se.