Försvarsutskottets betänkande: Militära frågor

[…]I motion 2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) anförs att regeringen bör låta utreda förutsättningarna för att återintegrera ett taktiskt radiosystem (Taras) och skapa ett eget Länk 16-liknande nät. I dag är de svenska Gripenplanen utrustade med Natos Länk 16, vilket enligt motionärerna gör oss beroende av USA och amerikansk kryptering (yrkande 23).

[…] I motion 2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) anför motionärerna att sju brigader samt ytterligare förband för Stockholm respektive Gotland successivt bör sättas upp (yrkande 18). Motionärerna vill även återupprätta en taktisk ledningsnivå genom att upprätta fördelningsstaber inom respektive militärregion i syfte att kunna leda en eller flera brigader och fördelningsförband (yrkande 19) och framhåller att ett antal förstärkningsförband successivt bör sättas upp som fördelningsresurser (yrkande 20). […]

I motion 2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) framhåller motionärerna att förbands- och utbildningsstrukturen i Försvarsmakten ska vara så lokal som möjligt och ha sin utgångspunkt i geografiska platser som är strategiskt viktiga för totalförsvaret. Motionärerna menar att detta bidrar till att rekryteringsbasen ökar och folkförankringen stärks (yrkande 5). […]

I motion 2018/19:1177 av Boriana Åberg m.fl. (M) framhålls att Sverige på sikt måste bygga ut armén för att ha förmågan att hantera mer komplexa scenarier där ett angrepp mot Sverige kan riktas mot flera platser samtidigt. Särskilt viktigt är det för motionärerna att höja förmågan i Östersjöregionen. Under nästa försvarsinriktningsperiod 2021–2025 anser de att man måste påbörja en uppbyggnad av en tredje mekaniserad armébrigad med bas i Skåne. Läs dokumentet från försvarsutskottet.