Hulkko: Försvarsmaktens huvudkrigsövning fokuserar på Sydöstra Finlands försvar, maavoimat.fi

[…] Som mest deltar 12 000 personer samtidigt i övningen. Av dem är 6200 beväringar, 3200 reservister och 2600 personal från Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. Antalet fordon som deltar i övningen är ungefär 2200. Övningstrupperna kommer från Armén, Marinen, Flygvapnet, Huvudstaben och Huvudstaben underställda inrättningar samt Gränsbevakningsväsendet. Övningen leds av kommendören för Armén, generallöjtnant Petri Hulkko.

– Vid Försvarsmaktens huvudkrigsövning som vartannat år hålls i olika delar av landet, konkretiseras hur viktigt samarbetet mellan försvarsgrenarna och Gränsbevakningsväsendet är. Genom ett välfungerande samarbete kan vi försvara hela landet i alla lägen. Huvudkrigsövningen utgör även ett ypperligt tillfälle att testa våra värnpliktigas, både beväringarnas och reservisternas, kompetens inom ramen för en omfattande övningshelhet, sammanfattar generallöjtnant Hulkko. Läs artikel