Først sikkerhetsstrategi, deretter forsvarskonsept, prosjektutsyn.no

Terje Bruøygard, Oberst

[…] NATO rystes i grunnvollene gjennom medlemslandenes manglende vilje til å bidra til egen sikkerhet, og synes også å ha interne problemer med å enes om fokus. Eksempelvis ser USA, Tyrkia, Italia, Tyskland og Norge forskjellige hovedutfordringer. USA fikk skrevet Kina inn som et fokusområde i slutterklæringen fra siste NATO-toppmøte, og har nylig lansert ideen om at NATO må engasjere seg mer i Midtøsten. NATOs kjerneoppgave blir stadig mer utvasket. NATO står fortsatt stødig, men uroen fører også til fundamentale spørsmål om vår egen innretning. […]

Forsvarsvilje er en av våre viktigste potensielle virkemidler. Først og fremst skaper dette forutsetning for at politikerne setter de riktige mål, allokerer tilstrekkelig ressurser og tar gode beslutninger. Forsvarsvilje kan også skape bedre rekruttering til Forsvaret og større bevissthet i befolkningen. I ytterste konsekvens vil forsvarsviljen kunne overta der hvor forsvarsevnen ikke strekker til. Dette kan ta mange former, fra sivil motstand, via væpnet opprør til geriljakrig. En slik krig er vanskelig å kontrollere og bringer med seg mange etiske utfordringer.

Verneplikten er avgjørende for Norge for å skaffe til veie mannskaper. Slik den praktiseres i dag gir den tilgang på motivert og kvalifisert ungdom, og hvert år utdannes over 10 000 soldater. Brukt riktig kan verneplikten gi en substansiell styrkebrønn. Ulempen er at det ikke finnes infrastruktur eller materiell til å utnytte dette potensialet. Leirer, baser og utstyr er dimensjonert for gjeldende struktur. Muligheten til å øke volum i det kortere perspektiv er nær sagt ikke til stede. Läs artikel