Forskning och utveckling inom försvarsområdet behöver stärkas föreslår utredning, regeringen.se

Den 15 december överlämnade regeringens särskilde utredare Björn von Sydow betänkandet Forskning och utveckling på försvarsområdet till regeringen. von Sydow föreslår i sitt betänkande bland annat att mellan 200 och 300 miljoner kronor tillförs Försvarsmaktens forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) för att öka Försvarsmaktens operativa förmåga…

För att öka Försvarsmaktens operativa förmåga föreslår utredningen att FoU-verksamheten tillförs mellan 200 och 300 miljoner kronor i samband med kommande försvarsbeslut. Vidare föreslås att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) beviljas ett särskilt basanslag om 60 miljoner kronor. Utredningen har även identifierat behov av forskning och utveckling till en kostnad motsvarande cirka 45 miljoner kronor till stöd för uppbyggnad av det civila försvaret, och som i första hand avser verksamhet vid FOI och på Försvarshögskolan.Läs pressmeddelande