Forskning och utveckling inom försvarsområdet behöver stärkas föreslår utredning, regeringen.se

Den 15 december överlämnade regeringens särskilde utredare Björn von Sydow betänkandet Forskning och utveckling på försvarsområdet till regeringen. von Sydow föreslår i sitt betänkande bland annat att mellan 200 och 300 miljoner kronor tillförs Försvarsmaktens forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) för att öka Försvarsmaktens operativa förmåga…

Utredningen lämnar även förslag om ökad samordning och samverkan mellan olika aktörer inom såväl den militära FoU-verksamheten som motsvarande verksamhet i övriga totalförsvaret. Liksom att resultat från civilt driven forskning och utveckling i ökad utsträckning bevakas och värderas för Försvarsmaktens behov. Det bör, enligt utredningen, även ske en fördjupning av Sveriges bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Läs pressmeddelande