Förpost för försvaret, maavoimat.fi

Arméns beredskapsenheter bestående av beväringar skapades som en förpost för vårt försvar i en förändrad säkerhetsmiljö.

Benämningen förpost användes även om skyddstrupperna under vinterkriget, som även de bestod av beväringar och avlönad personal. Det är alltså inte fråga om något nytt, men nog någonting förnyat.

Det ligger en stor visdom i att som beredskapsmässiga element använda sig av de delar, som kontinuerligt står till vårt förfogande. Denna sak blev bortglömd i och med att kalla kriget upphörde men har nu väckts till liv på nytt. Beväringarna och de kvinnor som gör frivillig militärtjänst utgör en stor resurs som det lönar sig att utnyttja så väl som möjligt. Också det är ett tecken på en fungerande värnplikt och de möjligheter den ger…

Den första åldersklass som utbildats för beredskapsenhetsuppgifter hemförlovas. Under det gångna året har jag följt med beredskapsenheternas utbildning och intervjuat beväringar som hör till dem samt personal. Jag har fått förnimma motivation, inspiration och yrkesskicklighet – utan undantag. Mina egna iakttagelser stöds av den respons som insamlats av dem som hör till beredskapsenheterna och som visar på en hög engagemangsnivå. Läs artikel