Förändrad KD-politik i försvarsfrågan?

Ebba Busch Thor (KD) och Mikael Oscarsson (KD) skriver på DN-debatt om behovet av att stärka det svenska försvaret och “uppdatera” 2015 års försvarsbeslut.

Om solidaritetsförklaringen från 2009, där Sverige förklarar sig inte kunna stå passivt vid ett angrepp till exempel på de baltiska staterna, säger författarna att det är en “moraliskt riktig hållning, men innebär att risken att Sverige dras in i en konflikt ökar”. Slutsatsen borde då vara att solidaritetsförklaringen dras tillbaka. Den innebär ingen bindande förpliktelse till stöd åt andra men är farlig då den inger förväntningar om stöd. Ett litet land som vårt kan inte utfärda deklarationer som innebär att det utsätter sig för hot. Nu anser uppenbarligen Busch/Oscarsson istället att vi måste anpassa oss till att vårt öde kopplas till Baltikum och att Sverige vid en konflikt där obönhörligen dras med. I det läget blir räddningen Nato som skall få använda Sveriges territorium för att därifrån undsätta Baltikum.

En mörk och defaitistisk bild av läget således.

Men ett helt annat perspektiv anläggs lite senare i texten där författarna pekar på en alternativ linje:

”Vår främsta möjlighet att visa solidaritet med våra grannländer skulle vara att försvara vårt eget territorium. Men det skulle också bidra till ökad stabilitet och fungera konfliktavvärjande i vår del av världen.” Författarna tvivlar nämligen på Nato: ”Det är dock tveksamt om Nato kan stödja Sverige på ett effektivt sätt.”

Sverige måste därför lita till egna krafter och ett eget starkt försvar. Förhoppningsvis är detta den politik som KD vill driva i framtiden.

Mycket i artikeln som trycker på behovet att stärka försvaret pekar i den riktningen. Det man kunde önska vore att Busch/Oscarsson tydligare betonade att vi behöver ett territorialförsvar av hela landet. För det krävs ett återtagande av den allmänna värnplikten, medan författarna stannar vid kravet att fylla personalbristerna i de nuvarande krigsförbanden och komma igång med den mycket begränsade pliktutbildning som föreslagits av Personalförsörjningsutredningen.

Kanske skulle KD-ledningen lyssna mer på sina unga. KDU:aren Philip Hallberg skrev för en tid sedan om vikten av allmän värnplikt i polemik med en CUF:are:

”Värnplikt handlar inte om vad jag eller du vill och försvaret är inte samma sak som andra yrken. Alla i samhället har ett ansvar att ställa upp för sina medmänniskor och försvara vårt samhälle. Det finns både rättigheter och skyldigheter och att försvara Sverige så att vi kan fortsätta finnas kvar är en skyldighet, men enligt CUF ska det bara finnas rättigheter och inga skyldigheter.”