För­svar i för­änd­ring, Yngve Sunesson, Norra Skåne

På folk och för­svars riks­kon­fe­rens i Sä­len fram­träd­de i går för­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hult­qvist och ÖB Ri­card Bydén. Båda be­to­na­de att nu äg­nas all kraft åt att för­verk­li­ga den för­svars­upp­gö­rel­se som träf­fa­des för­ra året med sik­te på 2020. Men båda för­ut­skic­ka­de ock­så att fler för­änd­ring­ar kom­mer.
ÖB vill till ex­em­pel ha mer peng­ar så små­ning­om om inte den ope­ra­ti­va för­må­gan ska mins­ka. Det blir nå­got för kom­man­de för­svars­be­red­ning­ar och re­ger­ing­ar att han­te­ra.
Att för­sva­ret har pro­blem med att få till­räck­ligt många an­ställ­da sol­da­ter och där­för ak­ti­ve­rat plikt­lag­stift­ning­en för att få in ti­di­ga­re värn­plik­ti­ga i krigs­or­ga­ni­sa­tio­nen in­ne­bär att ÖB inte har nå­got emot tan­kar­na på att på nytt ut­bil­da värn­plik­ti­ga ung­do­mar. Den sär­skil­de ut­re­da­ren An­ni­ka Nord­gren Chris­ten­sen har en vik­tig roll. Läs ledaren