En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland, regeringen.se

Utredningen om en rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland (Fö 2017:01) har haft i uppdrag att se över vissa delar av de rättsliga förutsättningarna för Sveriges försvarssamarbete med Finland, med utgångspunkt i den analys av regeringsformens reglering som görs i Förutsättningsutredningens betänkande (Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbeten, SOU 2016:64).[…]

Förslag till lag (2019:0000) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland  Härigenom föreskrivs följande.

1 §    Regeringen får på begäran av Finland sätta in svenska väpnade styrkor för att stödja Finland med att i enlighet med internationell rätt hindra kränkningar av finskt territorium.

2 §    Regeringen får begära stöd av Finland i form av militära styrkor 1. för att i enlighet med internationell rätt möta ett väpnat angrepp mot Sverige, om Sverige är i krig eller krigsfara eller det råder sådana extraordinära förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som Sverige har befunnit sig i, eller 2. för att i enlighet med internationell rätt hindra kränkningar av svenskt territorium i fred eller under krig mellan främmande stater.  Stöd enligt första stycket får innebära att sådana förvaltningsuppgifter, inklusive uppgifter som innefattar myndighetsutövning, som är nödvändiga för ett verksamt stöd, överlämnas till finska myndigheter.

3 §    Regeringen får besluta att finska militära styrkor som lämnar stöd enligt 2 § ska ha följande befogenheter: 1. de befogenheter som skyddsvakt har enligt 11–14 §§ skyddslagen (2010:305),  2. befogenheter enligt 10 § första stycket 1, 2 och 4 och andra stycket polislagen (1984:387), när de tjänstgör för bevakning och för att upprätthålla ordning inom styrkan,

Författningsförslag SOU 2018:31. Läs förslaget