Bra remissvar från Röda korset på promemorian Sveriges medlemskap Nato (Ds 2022:24)

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter
– Svenska Röda Korset välkomnar möjligheten att inkomma med ett
yttrande över promemorian och lämnar synpunkter på de för oss
särskilt relevanta delarna i innehållet, där vi besitter särskild
erfarenhet och kompetens.
– Svenska Röda Korset har inga synpunkter på om Sverige bör gå med
i Nato.
– Svenska Röda Korset framhåller som utgångspunkt att Sverige
bibehåller samma skyldigheter under den humanitära rätten, även vid
ett Nato-medlemskap.

-Svenska Röda Korset konstaterar att kärnvapen moraliskt och
juridiskt inte går att motivera och vill särskilt betona de katastrofala
humanitära konsekvenserna som skulle följa om kärnvapen används. Svenska Röda Korset vill i stället lyfta vikten av att Sverige ratificerar FN-konventionen om kärnvapenförbud, och poängterar att det är
möjligt oavsett Nato-medlemskap.
– Svenska Röda Korset vill å det starkaste understryka att Sverige, likt
Norge och Danmark, bör verka för undantag från placering av
kärnvapen på svensk mark.
– Svenska Röda Korset betonar att Sverige behöver fortsätta sitt arbete
att verka för nedrustning av kärnvapen och att minska riskerna för att
kärnvapen används även om Sverige går med i Nato.
– Svenska Röda Korset saknar slutligen tydliga resonemang kring
effekterna av ett medlemskap vad gäller svensk export av
krigsmateriel. Läs remissvaret