Arméns huvudkrigsövning Kontio 22 stärker 8 000 soldaters förmåga, maavoimat.fi

Arméns huvudmilitärövning Kontio 22 ordnas i Norra Karelen 25.11.–2.12.2022. Övningen är samtidigt repetition för cirka 2000. Några av dem verkar som utbildare i övningen.

Övningen utvecklar arméns och försvarsgrenarnas samverkansförmåga samt soldaternas beredskap att agera i snabb lägesutveckling tillsammans med Flygvapnets och Gränsbevakningens trupper. Totalt deltar 8000 soldater i övningen, varav cirka 4800 är beväringar och 2000 reservister.

Huvuddelen av övningsstyrkan bildas av Kajanalands brigad, Björneborgs brigad, Karelska brigaden och Pansarbrigaden. Medverkande finns också Uttis jägarregemente, Markstridsskolan, Försvarsmaktens logistikverk, Försvarsmaktens ledningssystemcenter, Flygvapnet och Gränsbevakningsväsendet. Inga internationella trupper deltar i övningen. Manövern leds av kommendören för Kajanalands brigad, brigadgeneral Manu Tuominen. Läs pressmeddelande