Bra för­svars­upp­gö­rel­se, Yngve Sunesson, skd.se

Fyra par­tier står bak­om den för­svars­upp­gö­rel­se som pre­sen­terades i går. Krist­de­mo­kra­ter­nas av­hopp i mån­dags har där­med in­gen be­ty­del­se. De hade inte is i ma­gen till­räck­ligt för att vänta in ett bra för­hand­lings­re­sul­tat – el­ler val­de att lämna för­hand­lingarna för att kun­na föra fram ett po­pu­lis­tiskt bud­skap om ännu mer pengar till för­svaret nu.
Att det blev en bred upp­gö­rel­se är fram­för allt en vik­tig sig­nal till om­världen att det finns bred enig­het i Sve­ri­ge om att stärka för­svars­för­må­gan. Det ger ock­så Försvarsmakten lång­sik­tig­het i pla­neringen och ett tyd­ligt re­surs­till­skott, som ÖB be­gä­rt.
2,7 mil­jarder per år i till­skott är ett re­jält till­skott, fram­för allt med tan­ke på att re­dan för­svars­upp­gö­rel­sen 2015 in­ne­bar en kraft­full ni­vå­höj­ning av för­svars­an­slagen. Läs ledaren