Björn Körlof om allmän värnplikt och försvarsvilja

”En annan faktor av betydelse är att befolkningens direktkontakt med totalförsvaret praktiskt taget har upphört. Erfarenheten visar att plikttjänstgöring inom totalförsvaret innebär en viktig länk till försvarsvilja och motståndsanda, vilka i hög grad är förutsättningar för den mentala beredskapen i stort.

Beslutet 2008 att låta värnpliktssystemet vila torde därför vara ett beslut som starkt påverkat vår mentala beredskap negativt. Beslutet medförde att den stora andel av befolkningen som på olika sätt ingick i och deltog i totalförsvarets utbildnings- och övningsverksamhet minskats till en bråkdel. Allteftersom nya generationer växer upp kommer den del av befolkningen som har egen erfarenhet av sådan utbildning och övning snabbt att ytterligare minska. Detta gör att det blir svårare att nå ut med säkerhetspolitisk information som kan uppfattas och förankras i en självupplevd verklighet.”

Björn Körlof, tidigare riksdagsman (M)  och generaldirektör för bl a Styrelsens för Psykologiskt försvar, i boken Sverige – värt att skydda, Kungl Krigsvenskapsakademien, 2017