BFO-topp vil ha tankfly til Ørland, aldrimer.no

NATO har bedt Norge investere i ytterligere to tankfly som en egen nasjonal kapasitet for å øke den operative evnen til de nye F-35-kampflyene. Lars Erik Jamtli i Befalets Fellesorganisasjon (BFO) fastslår at dersom investeringen realiseres, bør tankflyene stasjoneres på Ørland. Forsvarsdepartementet sier eventuell lokalisering ikke er avgjort. […]

De såkalte kapabilitetsmålene er vedtatt av forsvarsministrene i hvert enkelt medlemsland. NATO-alliansens kapabilitetsmål fastsetter militære mål for de respektive medlemslandenes kapasiteter. Det er i dette dokumentet, som Klassekampen tidligere har omtalt, at NATO har bedt om at Norge investerer i to tankfly for å ivareta F-35-flåtens behov. NATO anser kravet som svært viktig for Norges framtidige evne til å produsere luftmakt i nord.

Innfasingen av F-35-kampflyene er allerede i gang. F-35-flyene skal etter planen være fullt ut operative fra 2025, men med produksjon av operative tokt allerede fra 2019. Rekkevidden og lengden av tokt med F-35 har etter anskaffelsesbeslutningen ble tatt vist seg å bli en god del lavere enn planlagt. Det gjør at behovet for tankfly også er blitt større.

Det vil fortsatt gå minst ett tiår før tankflykapasiteten som gjennom det multinasjonale MRTT-samarbeidet skal gi flyene nødvendig aksjonsradius kan være på plass. Aftenposten skriver at det ene tankflyet kan være klart til bruk i 2028, det andre i 2029. […]

Kilder internt i Forsvaret sier at eventuelle nye tankfly er tenkt lokalisert til Rygge, der USA ønsker å stasjonere kampfly permanent.[…]

Pressevakt Ann Kristin Salbuvik i FD understreker at det er mye uavklart rundt tankfly-spørsmålet.[…]

– NATO-alliansens forsvarsplanleggingsprosess har som formål å frembringe de kapabiliteter alliansen kollektivt har behov for dersom den skal kunne løse sine oppgaver innenfor et politisk definert ambisjonsnivå. NATOs kapabilitetsmål til medlemsnasjonene fastsettes etter en fireårig syklus. I denne fireårige prosessen fastsetter NATO et overordnet ambisjonsnivå alliansen som helhet tar sikte på å møte, både på kort-, mellom- og lang sikt. Ambisjonsnivået fremkommer etter både militære og politiske innspill og besluttes etter NATOs prinsipp om konsensus. Basert på dette overordnede ambisjonsnivået fordeler NATO målene til de enkelte medlemsnasjonene, opplyser Salbuvik. […]

Rapporteringen i NATOs planprosess er grunnlaget for NATOs overordnede vurdering av om Norge møter de mål og forventninger som er definert i NATOs kapabilitetsmål. Denne prosessen ble konkludert i juni 2018. Vurderingen er som tidligere blitt oversatt til norsk og offentliggjort i budsjettforslaget for 2019, tilføyer hun. Läs artikel