Beväringarnas försvarsvilja och förnöjsamhet på hög nivå, puolustusvoimat.fi

Beväringarnas försvarsvilja och förnöjsamhet med sina förmän ligger på en hög nivå, framgår det av slutenkäten för de beväringar som hemförlovades i april och juni 2018. […]

Beväringar på väg att hemförlovas har en hög försvarsvilja (nu redan 4,2 – skala 1-5). Även tjänstgöringsmotivationen har ökat från nivå år 2010 (3,2) till 3,7. Bästa vitsordet i beväringarnas slutenkät får Uppskattningen av personalen” (4,3).

På basis av beväringarnas inledningsenkät meddelar nästa tre av fyra att tjänstgöringen inleddes med positiva förväntningar. Endast knappt 10 procent hade annan åsikt, de övriga någonstans mitt emellan. Vid sidan av de positiva förhandsförväntningarna hade rekryterna en stark vilja att klara av tjänstgöringen så bra som möjligt. Vid tjänstgöringens slut hade beväringarna många positiva erfarenheter och förnöjsamheten med ”armétiden” på en hög nivå (4,2). Läs artikel