Beslutet om svenskt deltagande i EU-stridsgrupp, regeringen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) i riksdagen 2 maj:

Svar på fråga 2019/20:549 av Pål Jonson (M)
Beslutet om svenskt deltagande i EU-stridsgrupp

Pål Jonson har frågat mig om varför regeringen inte förankrat beslutet i riksdagen om att Sverige ska delta i en EU-stridsgrupp ledd av Tyskland under andra halvåret 2020.

Som en del i deltagandet i det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) inom EU, har Sverige och övriga deltagande medlemsländer åtagit sig politiskt att bl.a. bidra med förband till EU:s stridsgrupper. Det rör sig således inte om ett av de 34 projekt som tagits fram inom Pesco. I syfte att efterleva åtagandet har regeringen gett Försvarsmakten i uppgift att planera och vidta förberedelser inför ett svenskt deltagande i den tyskledda EU-stridsgruppen som står i beredskap andra halvåret 2020.

När Sverige senast bidrog på ett motsvarande sätt till en stridsgrupp som stod i beredskap, nämligen under andra halvåret 2016 med Storbritannien som ramnation, informerades riksdagen om det i budgetpropositionen för 2016. Regeringen har för avsikt att i budgetpropositionen för 2020 informera riksdagen om det planerade bidraget.

Beslut om att sätta in ett svenskt förband och att använda EU:s stridsgrupper sker först efter nationellt och slutligen ett gemensamt EU-beslut. Om det svenska förbandet utgör en väpnad styrka krävs riksdagens medgivande innan förbandet får sändas utomlands. Läs svaret