Åtgärder mot utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden, gov.se

Regeringen beslutade den 2 juli en proposition som stärker arbetet mot utländska direktinvesteringar som hotar säkerhet och allmän ordning. I propositionen föreslås en ny lag som innehåller kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar och som underlättar det internationella samarbetet på området enligt EU-förordningen.

Riskerna för att utländska aktörer gör investeringar i svenskt näringsliv och strategisk infrastruktur i syfte att komma åt värdefull teknologi och information som hotar Sveriges säkerhet har ökat under den pågående Coronapandemin. Den EU-förordning om granskning av utländska direktinvesteringar i unionen som antogs 2019 skapar ett rättsligt ramverk för hur medlemsstaterna kan granska utländska direktinvesteringar i unionen och fastställer en struktur för samarbete mellan medlems­staterna och kommissionen avseende utländska direkt­inve­ste­ringar i unionen som sannolikt kan påverka säkerhet eller allmän ordning. Läs pressmeddelande