Allmänt om Finlands deltagande i det internationella övningssamarbetet, defmin.fi

Internationellt övningssamarbete har en viktig roll när det gäller att upprätthålla, utveckla och bevisa Finlands försvarsförmåga. Målet med det är att utveckla truppernas nationella beredskap, kapacitet, kompetens och handlingsförmåga. Betydelsen av de internationella övningarna har accentuerats i utvecklingen av den beredskap och förmåga som den förändrade säkerhetspolitiska miljön, det fördjupade försvarssamarbetet samt Försvarsmaktens uppgifter förutsätter. […]

En del av de övningar som Nato ordnar omfattar lägesbeskrivningar i enlighet med artikel 5 i Natos stadga. Finland har regelbundet deltagit i Natos krävande övningar, även i sådana av nämnda artikel 5 -dimension. I och med att Natos operativa tyngdpunkt förskjutits mot att stärka försvaret av det egna territoriet, syns denna dimension i Natos och medlemsländernas övningsverksamhet. Nato bjuder också in partnerskapsländer till dessa övningar. Med anledning av Finlands egna militära förmågor och samarbetsberedskap är det motiverat att delta i dessa krävande övningar. Finland deltar alltid i rollen som partnerskapsland och med nationella utgångspunkter i Natos övningar. Finland deltar inte i övningarna som en del av Natos kollektiva försvar enligt artikel 5, vilket är en skyldighet för Natos medlemsländer. Läs pressmeddelande