Agrells omogna Nato-fråga! Rolf Andersson

Vi har på alliansfriheten.se lyft fram de kommentarer på DN-debatt som följde på Wilhelm Agrells pläderande inlägg för Nato-medlemskap (13/9). Agrell återkommer nu med en ideologiskt färgad slutreplik (18/9).

En nyckelformulering hos Agrell lyder: ”Det är i dag uteslutet att Sverige skulle kunna stå utanför en eventuell väpnad konflikt som skulle beröra vårt närområde.” Den slutsatsen underbyggs av honom genom hänvisning till en av Sverige ensidigt utfärdad solidaritetsdeklaration, som tydligen med automatik skulle dra oss in i väpnade konflikter. Men Agrell tillhandahåller inte någon analys.

Den svenska ”solidaritetsdeklarationen” innebär inte mer än att Sverige, efter egen bedömning, kan välja att protestera eller sända humanitär hjälp. Några utfästelser av det slag Agrell tycks föreställa sig handlar det över huvud taget inte om. Sverige har självfallet inte lovat gå i krig för andra staters skull, utan förblir militärt alliansfritt. Att det förhåller sig på det sättet har – så som vi redovisat på alliansfriheten.se – bekräftats av ambassadören Thomas Bertelmans rapport (Fö 2013:B).

Solidaritetsförklaringen binder inte Sveriges säkerhetspolitik. Men den bör ändå lämpligen dras tillbaka, eftersom det förekommer att man försöker utnyttja den för grundlösa tolkningar och taktisk klibbighet, och vi har all anledning att vara mycket tydliga om var Sverige står och se till att landet inte exponerar sig i onödan.

En annan nyckelformulering hos Agrell är att vi inte kan ”stå utanför de bindande säkerhetsgarantier” (sic). Formuleringen är misslyckad, men förmodligen avser han ”säkerhetsgarantierna” och åsyftar artikel 5 i Atlantfördraget. Inte heller i denna fråga erbjuder Agrell någon analys.

Faktum är att Atlantfördraget inte tillhandahåller ens formella säkerhetsgarantier. Även detta bekräftas av Bertelmans rapport. Vi har redovisat detta faktiska förhållande i flera artiklar på alliansfriheten.se.

Om Agrell egentligen talar om ”politiska” garantier, och en säkerhet uppbackad av att USA i ett visst läge skulle bestämma sig för att komma till vår hjälp i allvarets stund, bör han säga det, analysera den tänkta situationen, problematiken förenad med det eventuella scenariot, och reda ut vad som bäst gynnar Sverige i olika lägen.

Hans ideologiskt styrda inlägg bidrar inte till att skapa ökad klarhet.

Läs Agrells slutreplik här:

http://www.dn.se/debatt/repliker/nato-fragan-har-inte-tillatits-mogna-i-offentligheten/