​​​​​​​Nordområdemeldingen og langtidsplanen for Forsvaret må ses i sammenheng, nordnorskdebatt.no

Oddmund Hammerstad, tidligere offiser og statssekretær i Forsvarsdepartementet

[…] Den primære ambisjon for norske regjeringers og stortingsflertalls politikkutforming og handlinger i nord må være å bidra med alt hva Norge kan makte å stille opp med av tillitsskapende tiltak for å dempe, helst stanse den utvikling vi ser med tiltagende militære markeringer i luften og til havs. Er det ikke på tide å komme bort fra den kalde krigs fiendebilder?

Det som på fagspråket kalles et attribusjonsproblem er det vi og våre allierte sliter mest med i forholdet til Russland. Den objektive sannhet om denne naboens mål og planer er vanskelig, for ikke å si umulig å klarlegge, og erstatttes derfor med antagelser. Antagelsene speiler selvsagt erfaringer med og graden av kunnskap om motpartens adferd over tid, og begge parter bommer på det man kan kalle for det objektivt sett riktige bilde. Økt spenning med konfliktpotensial følger av slikt. I verste fall ender rivaliserende stater i den fellen som den greske general (strategos) og historiker Thukydid beskrev ca. 400 år f.v.t. i historien om rivaliseringen mellom bystatene Athen og Sparta. Det er dessverre en slags evig sannhet. Men vi har også sett mange eksempler i historien på at konflikter er dempet og krig unngått når parter som står mot hverandre, blir bedre kjent med hverandre – alt fra kultur og tenkesett til militære kapasiteter og planer. «Hold dine venner nær, og dine fiender enda nærmere», sa en annen general, kineseren Sun-Tzu, ca hundre år før Thukydid. Han ble kjent for flere ganger å ha unngått åpen krig ved å sette seg grundig inn i motpartens situasjon, sterke og svake sider, ledernes legitimitet i befolkningen, deres tenkning og handlingsmønster osv. og ved å bruke diplomati og egne militære disponeringer på en slik måte at mål kunne nås uten krigshandlinger. […]

Det står mye på spill for den arktiske småstat Norge. Det er å håpe at Regjeringen med den nye nordområdemeldingen og den reviderte langtidsplan for Forsvaret kan meisle ut en helhetlig politikk som erstatter tidligere eufori med nøktern realisme i et langsiktig og krevende arbeid med å bygge et stabilt og fredelig Arktis. Norge har de beste forutsetninger finansielt, teknologisk og kompetansemessig for å bidra til verdifulle resultater i bilaterale og multilaterale prosjekter, hvor særlig Russland, Sverige og Finland bør være i vårt fokus som partnere. Det må gjøres klart fra vår regjerings og vårt stortings side at Norges sikkerhetspolitikk er å fremme tillitsskapende tiltak og holde spenningsnivået lavest mulig i Nordområdet og Arktis. Läs artikel