Protokoll med Ukraina rörande samarbete på försvarsområdet Kiev den 5 december 2001, regeringen.se

Regeringen beslutade den 15 november 2001 att underteckna protokollet.
Protokollet trädde i kraft vid undertecknandet.
Den på ukrainska avfattade texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR).

Sveriges regering och Ukrainas ministerkabinett, vilka fortsättningsvis benämns Parterna, har – vägledda av målen och principerna i Förenta
Nationernas stadga, villkoren i Helsingforsakten, Parisstadgan samt andra OSSE-dokument, – beaktande det militära samarbetets positiva
roll som en viktig faktor i utvecklandet av relationerna mellan länderna, – strävande efter en utveckling av ett långsiktigt bilateralt samarbete på försvarsområdet grundat på förtroende och respekt, enats om följande:
1. Parterna avser inleda och utveckla ett försvarsrelaterat samarbete inom främst följande verksamhetsområden:
– verkställande av OSSE-beslut av gemensamt
intresse inklusive frågor rörande internationell säkerhet
– deltagande i fredsbevarande operationer och
andra fredsfrämjande insatser
– Utbildning och träning av militär personal
vid olika utbildningscentra inklusive samarbete mellan Parternas militära utbildningsanstalter. Läs avtalet