Norskt perspektiv på ett krig, Anders Björnsson

Denna sajt har från början gjort klart att den inte är en anti-Nato-organisation, att den står främmande för anti-amerikanism. Men den är heller inte mot Ryssland, mot det ryska samhällssystemets eller den ryska regeringen. Däremot har utgivarna entydigt tagit ställning mot den ryska politiken när den har underlåtit att hålla sig till internationell lag och kränkt andra staters territoriella integritet. Inte heller Amerikas Förenta Stater och den statens förbundna kan undgå klander när dessa bryter mot FN-stadgans och andra i folkrätten nedlagda regler.

För Rysslands del är Ukrainakrisen det tydligaste exemplet på otillåtet handlande under senare tid. Västsidan har efter kalla krigets slut åtskilliga liknande försyndelser på sitt samvete. För den alliansfria småstaten är det av stor vikt att hålla ögonen på sådana saker och sätta ned foten när så är påkallat. Inom åtskilliga av Atlantpaktens medlemsstater pågår sådan rannsakan som en naturlig del av den offentliga debatten.

Men hur är det i vårt närmaste Nato-land? I en artikel i Nytt Norsk Tidsskrift behandlas formerna för Norges deltagande i Libyenkriget, utkämpat under Nato-befäl, av professorn i statsvetenskap Terje Tvedt. Frågan har ett betydande intresse också i Sverige som utan att vara ett Nato-land befann sig på den krigförande, anfallande sidan. Rimligen borde en grundlig undersökning av bägge ländernas insatser där komma till stånd, för att skingra alla oklarheter kring legitimiteten i deras inblandning i ett annat lands affärer. I Sverige har regeringen ju kommit till slutsatsen att en utvärdering av vårt lands militära engagemang i Afghanistankriget nu är av nöden. Libyeninsatsen var inte av samma omfattning, men den har samma principiella dignitet.

Nytt Norsk Tidsskrift är en periodisk publikation för intellektuell debatt av ett slag som saknas i Sverige. Den grundades i mitten av 1980-talet av en politiskt heterogen grupp bestående av ledande akademiker på professorsnivån, främst humanister och samhällsforskare. Som chefredaktör under de första tjugofem åren fungerade idé- och rättshistorikern Rune Slagstad, som var med om att bilda Sosialistisk Venstreparti och var dess vice ordförande på sjuttiotalet. I redaktionskommittén under denna tid ingick bland andra den nyss avlidne ekonomihistorikern Francis Sejersted, vittberömd konservativ tänkare och under närmare tjugo år medlem av den norska Nobelkommittén, varav de sista nio åren som dess ordförande, samt statsvetaren Øyvind Østerud, före detta preses i den norska vetenskapsakademin.

Att vi återger Tvedts artikel här ger uttryck för en ambition med alliansfriheten.se, nämligen att sajten inte bara ska var en kunskapsbank utan också kunna fungera som diskussionsforum.

https://www.idunn.no/nnt/2015/03/tausheten_om_libya

Anders Björnsson