Lästips

Mats Björkenfeldt

Den amerikanske militärhistorikern Brett Friedmans bok, On Operations: operational art and military disciplines (Naval Institute Press 2021) inleds med följande programförklaring:

”This book, like my previous book, is Clausewitzian. By that, I mean that it falls within a framework of what war, warfare, strategy, and tactics are as a phenomenon as described by Carl von Clausewitz (1780–1831).”

Författaren gör gällande att Carl von Clausewitz teorier fortfarande är att föredra: Teorierna kan enligt författaren sammanfattas enkelt och kortfattat. Krigföring är en strategisk tävling mellan två eller flera politiska enheter. Politiska mål kan bara förverkligas genom strategi, som endast kan uppnås genom taktik. Taktiska handlingar grupperas i kampanjer som måste planeras, förberedas, genomföras och upprätthållas. Operativ krigskonst innefattar planering, förberedelse, utförande och upprätthål­lande av taktik som syftar till att uppnå strategisk effekt. Det som krävs av operativ krigskonst är administration, information, operationer, logistik och ledning.

Författaren beklagar att han inte kunnat beakta Mao Zedongs teorier på området, men noterar att Lenin fann inspiration av Clausewitz, samtidigt som författaren är måttligt imponerad av sovjetiska militärtänkare på 1950 – 60-talet. Huruvida Putin finner inspiration av Clausewitz framgår inte av boken.

Den anmälda boken ”is a must-read for any aspiring staff officer” påstår en recensent, medan denna anmälare nog tycker boken är väl tunn i argumentationen, även om Clausewitz nog har en hel del att ge nutida militära tänkare.