Försvarets Forum 05 2017: Så fördjupar Sverige och Finland sitt militära samarbete, forsvarsmakten.se

I maj 2015 undertecknade Sverige och Finland en gemensam avsiktsförklaring på politisk nivå kring fördjupat försvarssamarbete länderna emellan. Sedan dess har kontakterna mellan Sverige och Finland intensifierats genom det så kallade FISE-samarbetet. Försvarets forum var med när insatschef JanThörnqvist mötte sin finske motsvarighet generallöjtnant Eero Pyötsiä för att diskutera nuläget och dra upp riktlinjer för framtiden.

Samarbetet utvecklas löpande men innebär inte några ömsesidiga försvarsförpliktelser. Det sker både på strategisk och operativ nivå samt inom samtliga stridskrafter: armén, marinen, flygvapnet och specialförbanden. Samarbetet omfattar här ett flertal funktioner, som exempelvis värdlandsstöd, ledning, logistik och cyber. Några prioriterade områden är utvecklingen av den gemensamma svensk-finska marina stridsgruppen (SFNTG), gemensamma övningar mellan stridskrafterna, ledning och gemensam lägesbild. För att samarbetet ska flyta på ännu smidigare behöver lagar och förordningar ses över och anpassas, ett arbete som redan satts igång på den politiska nivån. Målet är att öka interoperabiliteten mellan Sveriges och Finlands stridskrafter för att bidra till ökad säkerhet i närområdet. Läs artikel