Återinför allmän värnplikt för ökad säkerhet och samhällsgemenskap

Motion till Socialdemokraternas kongress från Södertälje arbetarkommun:

Den socialdemokratiska regeringen har tagit stora kliv för ett förstärkt svenskt försvar efter att värnplikten vilat sedan 2010. 2014 återupptogs repetitionsutbildningar och 2018 såg vi en kull 18-åringar mönstra. Det är en mycket glädjande utveckling. Regeringen har också succesivt förstärkt anslagen till försvaret och aviserat ytterligare förstärkningar i propositionen ”Totalförsvaret 2021–2025” som lämnades till riksdagen under hösten 2020. I denna föreslås bland annat en fortsatt utbyggnad av grundutbildningen så att den 2025 kommer att omfatta 8 000 värnpliktiga. Denna utbyggnad är välkommen men bör enligt vår mening fortsätta med målet att alla i den aktuella åldersgruppen ska omfattas. Genom värnplikten skapas vinster som gynnar både medborgaren och samhället i stort.

Vi ser vinster inom flera områden, här nedan beskriver vi några av dem: • Ett förstärkt försvar, genom en allmän värnplikt, stärker landets säkerhet för såväl kust, luftrum och land samt ger förstärkt skydd för digitala angrepp från främmande makt. • Allmän värnplikt har en funktion som främjande av integration och gemenskap. Om alla svenska medborgare som fyller 18 kallas till mönstring och merparten av dessa ska göra värnplikt har vi en plattform där alla möts och tar ansvar för vårt land tillsammans. Det blir en svårslagen del av integrationen. Att ha en viktig uppgift och en självklar tillhörighet är något som alltför många unga saknar idag och värnplikten blir därmed en chans att ”växa till sig”, lära sig ta ansvar och ta ett steg in i vuxenvärlden.

Fler levande förband ger en större stabilitet och större möjligheter att utnyttja det civila försvaret. exempel är Södertäljes ING 1, vars största uppgift var att se till att transporter över Södertälje kanal skulle fungera även ifall broarna sprängdes, men som även skulle kunna sättas in vid civilförsvarsinsatser. Förbanden och civilförsvaret skulle därmed kunna bli en ännu viktigare resurs vid icke-militära insatser, som exempelvis under pandemier eller vid skogsbränder och översvämningar, som vi sett i förödande omfattning vid flera tillfällen det senaste decenniet. Partikongressen föreslås besluta: E116:1 att Socialdemokraterna arbetar för en modern värnplikt som omfattar både militär och civil pliktverksamhet E116:2 att Socialdemokraterna arbetar för att alla ungdomar som fyller 18 ska kallas till mönstring. Södertälje arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.