Ur Max Jakobsons bok, Egna vägar

[…] Den internationella politiken jämförs ofta med ett schackparti i vilket de små staterna spelar bondens roll, och man tror att stormakterna kan flytta dem precis som de vill. Ytligt sett kan det också se ut som om denna liknelse skulle bekräftas av Finlands öde. Under de stora internationella kriserna har Finland endast haft en obetydlig, på sin höjd marginell inverkan på händelseutvecklingen. Den finska utrikespolitikens valfrihet har varit till ytterlighet begränsad, den har inskränkt sig till att välja mellan dåliga och ännu sämre alternativ. Tysklands sändebud i Helsingfors under det andra världskriget Wipert v. Blucher säger också i sina memoarer att ”Finland rycktes med i storpolitikens virvlar som en drivande stock rycks med av en strid finsk fors.” Jämförelsen är på sätt och vis lockande, eftersom den befriar Finland från ansvar. Men historiskt sett är den felaktig. Den internationella politiken är inget schackparti.

Enligt spelets regler borde den finske bonden för länge sedan vara bortspolad från spelbrädet. Men Finland klarade sig med livet i behåll från andra världskrigets prövningar och har sedan dess trots det kalla krigets spänningar befäst sin ställning som neutral stat. Också under de allra svåraste tiderna har landets öde ändå i sista hand berott på de beslut som nu fattats av finländarna själva. Inte i något skede av sin självständighets historia har Finland varit ett viljelöst objekt för andra länders politik. Häri ligger enligt min åsikt nyckeln till ”den finska gåtan”. Ty när man färdas utför en fors måste man fortsätta att ro. Från stranden sett kan det verka gagnlöst eller rent av löjligt, men det är nödvändigt för att kunna styra båten till lugnt vatten. Finland har klarat sig ur ”storpolitikens virvlar” därför att det finska folket också i de svåraste lägen haft ”sisu” att fortsätta att ro och samtidigt tillräckligt omdöme att inte försöka ro motströms.

Max Jakobson, Egna vägar, Studier i Finlands utrikespolitik efter andra världskriget, P. A. Norstedt & Söners Förlag, 1968

Läs även presentation av Max Jakobsons bok Finlands väg  1899–1999. Från kampen mot tsarväldet till EU-medlemskap