Uppbåden avslutades – över 73 procent av årsklassen förordnades till beväringstjänst, maavoimat.fi

Vid de uppbåd som ordnades av Arméns regionalbyråer förordnades sammanlagt 73,49 procent av männen i åldersklassen i tjänst, d.v.s. totalt cirka 22 180 personer.

I uppbåden deltog i huvudsak den åldersklass som är född år 2001, vars styrka är 30 183 personer. Merparten av dem som förordnats i tjänst vid uppbådet inleder sin beväringstjänst vid Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets truppförband i början av 2021.

För Försvarsmakten är uppbåden viktiga ur den synvinkeln att man där får möta de värnpliktiga personligen. Vid uppbådet fastställs de deltagande värnpliktigas tjänstduglighet och bestäms när och var den värnpliktige ska inleda sin tjänstgöring. Vid uppbådet kan den värnpliktige lägga fram sina egna önskemål gällande tjänstgöringen. I samband med uppbåden står Försvarsmakten i kontakt med de lokala myndigheterna. Totalt ordnades 455 uppbåd på inalles 248 olika orter. Läs artikel