For­svars­de­par­te­men­tet i hem­me­lig­stemp­let ja­ger­fly­rap­port: Får al­vor­lig kri­tikk, klassekampen.no

Norge er i ferd med å skifte ut gam­le ja­ger­fly med nye. Stortingets vik­tig­ste kon­troll­­­­­­or­gan, Riks­re­vi­sjo­nen, har un­der­søkt om in­fra­struk­tur og støt­te­funk­sjo­ner har til­strek­ke­lig ka­pa­si­tet til å sik­re et ope­ra­tivt kamp­fly­vå­pen i over­gangs­fa­sen mel­lom F-16 og F-35.

I dag slutt­be­hand­les den hem­me­lig­stemp­le­de rap­por­ten av kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en på Stor­tin­get. Mest sann­syn­lig vil ikke ­of­fent­lig­he­ten få vite noe om inn­hol­det i rap­por­ten. […]

I år star­ter ut­fa­sin­gen av de gam­le F-16-ja­ger­fly­ene, sam­ti­dig som 52 nye F-35 skal fa­ses inn i åre­ne fram mot 2024.

Da riks­re­vi­sor Per-Kris­ti­an Foss over­send­te rap­por­ten til Stor­tin­get i som­mer, un­der­stre­ket han at un­der­sø­kel­sen ikke har tatt for seg F-35-fly­enes ope­ra­ti­ve evne.

– Det som er un­der­søkt, er støt­te­funk­sjo­ne­ne på bak­ken for kamp­fly­vå­pe­net. I hvil­ken grad de kan sam­hand­le og fun­ge­re ef­fek­tivt i over­gangs­pe­ri­oden fra F-16 til F-35.

Ja­ger­fly­kjø­pet er den stør­ste an­skaf­fel­sen i for­svars­his­to­ri­en, og iføl­ge Forsvaret er F-35 av­gjø­ren­de for ev­nen til å be­skyt­te Norge. Läs artikel