Tillämpningsområdet för lagen om internationellt bistånd ändras, valtioneuvosto.fi

Lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd ändras så att lagens tillämpningsområde utöver internationellt bistånd även omfattar finska myndigheters verksamhet utanför Finlands territorium utan en utomstående begäran. Verksamheten kan genomföras antingen självständigt eller till stöd för en annan myndighet, den ska utgå från Finlands nationella behov och beakta de gränser som ställs av internationell rätt.

Ändringen gör det tydligare att lagen kan tillämpas på samarbete med en annan stat, Europeiska unionen eller en internationell organisation på finskt territorium eller utanför det. Republikens president stadfäster lagen den 29 december så att den träder i kraft den 1 januari 2023. Läs pressmeddelande