Folkrättslig utredning om Ålands internationella särställning och rättsliga frågor som gäller Rysslands konsulat i Mariehamn, julkaisut.valtioneuvosto.fi

I den första delen av utredningen granskas Ålands folkrättsliga särställning som bygger på flera gällande internationella fördrag och hänvisningar till sådana samt på långvarig och konsekvent statspraxis. Av särskild vikt är att Ålands särställning har bekräftats efter världskrigen och andra stora politiska förändringar. Särställningen anses också ha etablerad regional europeisk sedvanerättslig status. Därutöver bedöms i utredningens första del de traktaträttsliga grunderna för ensidig uppsägning av fördrag och deras tillämplighet på avtalen om demilitarisering och neutralisering av Åland.

I den senare delen granskas de folkrättsliga aspekterna gällande Rysslands konsulat i Mariehamn. Först bedöms de traktaträttsliga förutsättningarna att säga upp eller suspendera den relevanta artikeln i det bilaterala fördraget mellan Finland och Ryssland. Särskild uppmärksamhet ägnas åt artikel 62 (fundamental förändring av omständigheter) och artikel 60 (väsentligt brott mot traktat) i Wienkonventionen om traktaträtten. Vidare granskas folkrättsliga motåtgärder samt förutsättningarna att sommotåtgärd stänga konsulatet. Läs utredningen