Finland levererar mer försvarsmaterielbistånd till Ukraina, defmin.fi

Finland donerar mer försvarsmaterielbistånd till Ukraina. Republikens president fattade beslut i ärendet den 19 januari 2023 på framställning av statsrådet.

Detta är den tolfte försändelsen av försvarsmaterielbistånd från Finland till Ukraina. Ersättandet av de kapaciteter som ingår i försändelsen beräknas kosta Finland över 400 miljoner euro. Ersättningsvärdet av alla försvarsmaterielpaket som Finland levererat till Ukraina uppgår i och med det senaste paketet till 590 miljoner euro. […]

Av operativa skäl och för att garantera att hjälpen säkert når fram informeras det inte närmare om vad hjälpen innehåller, leveranssätt eller tidtabell. I det ytterligare bistånd Finland bidragit med har både Ukrainas behov och försvarsmaktens resursläge beaktats.

Stödet till Ukraina tas också upp fredagen den 20 januari 2023 i Ramstein i Tyskland där Finlands och Sveriges försvarsministrar ska underteckna en avsiktsförklaring (Statement of Intent) om stödet. Delar av det stöd Finland nu skickar möjliggörs tack vare det tätare bilaterala samarbetet mellan Finland och Sverige: enligt avsiktsförklaringen överlåter Finland materiel till Ukraina, och Sverige uttrycker sin beredskap att stödja Finland vid behov. Försvarsmakten i Finland och Sverige ser över och uppdaterar vid behov sina operativa planer till denna del.

Försvarsförvaltningarna har utrett möjligheterna att stödja Ukraina med det försvarsmateriel som landet behöver så att materielstödet inte äventyrar Finlands eller Sveriges nationella försvar. Det gemensamma stödet till Ukraina är ett tecken på det djupa förtroendet mellan Finland och Sverige och det allt tätare försvarssamarbetet.

Avsiktsförklaringen är inte ett juridiskt bindande dokument. Läs artikel

Läs avsiktsförklaringen.