Ålands lagting, Självstyrelsepolitiska nämnden (Betänkande nr 1/2021-2022), lagtinget.ax

Demilitariseringen och neutraliseringen

 Ålands status regleras i 1856-års konvention om demilitarisering av Ålandsöarna, 1921 års konvention om Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering, 1940 Fördrag mellan Finland och Sovjetunionen om Ålandsöarna, Ålandsbestämmelser i 1947 års fredsfördrag i Paris och 1992 års protokoll mellan Ryssland och Finland om giltighet av fördrag. Vidare noteras statusen i flera dokument med anknytning till Finlands och Ålands anslutning till EU.

 Utdrag ur 1921-års konvention

 Undertecknarna till 1921års konvention om Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering var Tysklands President, Hans Majestät Konungen av Danmark och Island, Estniska Republikens Statschef, Finska Republikens President, Hans Majestät Konungen av Det Förenade Konungariket Britannien och Irland och av de brittiska besittningarna på
andra sidan haven, Kejsare av Indien, Hans Majestät Konungen av Italien, Lettiska republikens Statschef, Polske Statschefen och Hans Majestät Konungen av Sverige.

Artikel 4

Följande bestämmelse skall likväl gälla under fredstid:

a)     utöver den reguljära polispersonal, som är nödvändig för upprätthållande av ordning och allmän säkerhet inom zonen … får Finland, om utomordentliga omständigheter så kräver, införa och temporärt hålla andra väpnade styrkor som är strängt nödvändiga för ordningens upprätthållande […]

Artikel 6.

I krigstid ska zonen anses såsom neutralt område och får inte vare sig direkt eller indirekt begagnas för ändamål, som på något sätt sammanhänger med militära företag.

Dock ska, om krig berör Östersjön, det vara tillåtet för Finland att med sikte på att säkra respekten för zonens neutralitet temporärt nedlägga minor i dennas vattenområde och för detta ändamål vidtaga sådana maritima åtgärder, som äro strängt nödvändiga.

 Artikel 7.

II. Om zonens neutralitet skulle bringas i fara genom en attack antingen mot Ålandsöarna eller genom ögruppen mot finska fastlandet, ska Finland inom zonen vidtaga nödiga åtgärder för att hejda och tillbakaslå angriparen, (intill dess de Höga Fördragsslutande parterna i överensstämmelse med bestämmelserna i denna konvention blir i stånd att ingripa) för att åstadkomma att neutraliteten respekteras.  Läs betänkandet