Värnpliktiga är inte skyldiga att delta i militära insatser utomlands

I en ledare i Södermanlands Nyheter den 29 juni skriver Patrik Oksanen:

”Värnpliktiga måste kunna utbildas och tjänstgöra utomlands. Det vore både rationellt och stärka säkerheten om en bataljon svenska amfibievärnpliktiga gjorde halva sin tjänstgöring på Dragsviks garnison, hemmabas för världens enda svenskspråkiga amfibiebrigad – Nylands Brigad i Finland.

På samma sätt kan Södra Skånska regementet sätta upp en mekaniserad bataljon i Lettland, med delvis roterande värnpliktiga.”

Frågan om värnpliktiga kan beordras för militära insatser utomlands har behandlats i ett inlägg tidigare här på sajten av Rolf Andersson:

”Men vad gäller rättsligt i den aktuella frågan? Finns det något lagligt stöd för att tvinga värnpliktiga att ingå i en väpnad styrka för militära operationer i utlandet?

Totalförsvarsplikt är i detta sammanhang det övergripande och vägledande begreppet. Det innefattar värnplikt, som utgör totalförsvarets kärna. Värnplikt är en medborgerlig skyldighet, men den regleras inte i regeringsformen (RF). De långtgående inskränkningar i medborgerliga fri- och rättigheter, som värnplikt innebär, är i och för sig fullt förenliga med RF (om detsamma gäller dagens hybrid-värnplikt tål möjligen att diskuteras). Inskränkningarna regleras genom lagen om totalförsvarsplikt. Eftersom den lagen är ett undantag från fri- och rättigheterna enligt RF, ska den tolkas restriktivt. Att tvinga svenska värnpliktiga att rycka ut i militära expeditioner i utlandet, har inget lagstöd.” Läs hela inlägget: Värnpliktiga är inte skyldiga att delta i militära insatser utomlands!

Läs även från Försvarsmakten:

”Vår bedömning är att värnpliktiga inte kommer påverkas av ett svenskt Natomedlemskap. Användandet av totalförsvarspliktig personal utomlands i ett skarpt läge förutsätter att tjänstgöringen sker för att försvara Sverige eller för landets försvarsberedskap och förutsätter erforderliga regeringsbeslut. All vår skarpa internationella verksamhet genomförs med anställd personal”. Läs meddelandet