Sverige deltar i två domstolsmål om kriget i Ukraina, regeringen.se

Sverige har valt att intervenera (delta) i två domstolsmål om ansvar av Ryssland för brott mot folkrätten. I den Internationella domstolen i Haag pågår ett mål mellan Ukraina och Ryssland som rör anklagelser om folkmord. Samtidigt handlägger Europadomstolen i Strasbourg ett mellanstatligt mål mot Ryssland om grova brott mot de mänskliga rättigheterna under kriget i Ukraina.

− Ansvarsutkrävande för brott som begås i samband med Rysslands aggression mot Ukraina är högt prioriterat för Sverige. Sverige har därför valt att delta i flera av de domstolsmål som nu pågår för att utkräva ansvar av Ryssland, säger utrikesminister Ann Linde.

Sverige är part i folkmordskonventionen och har valt att delta i det mål i Internationella domstolen som Ukraina tidigare i år inledde mot Ryssland. I en så kallad interventionsförklaring som lämnas in till domstolen i dag redovisas den svenska synen på de tolkningsfrågor som väcks i målet.

Det mellanstatliga målet inför Europadomstolen rör omfattande och allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna under kriget i Ukraina. En central fråga i målet är i vilken mån Ryssland kan hållas rättsligt ansvarigt enligt Europakonventionen för händelser på ukrainskt territorium. Igår beslutade regeringen att Sverige ska begära Europadomstolens tillstånd att gå in i målet som en tredje part. Läs pressmeddelande

Sveriges ansökan att delta i målet finns att läsa här.