Stora utmaningar att utbilda officerare för Försvarsmaktens växande behov, fhs.se

Antalet studenter på Officersprogrammet behöver öka med drygt 60 procent till år 2025 för att möta Försvarsmaktens växande personalbehov. För att fylla platserna krävs samtidigt fler vägar in i officersutbildningen. Det framgår av det underlag som Försvarshögskolan sänt in till regeringen inför den försvarspolitiska propositionen.

– För att nå den förmåga som beskrivs i Försvarsberedningens rapporter är personalförsörjningen helt avgörande. Utmaningarna är stora, eftersom Försvarsmakten förväntas växa i snabb takt samtidigt som man står inför stora pensionsavgångar. Försvarshögskolan spelar en avgörande roll för kompetensförsörjningen inte bara av officerare, men även för de civila delarna av totalförsvaret och krisberedskapssystemet. Vi behöver dock fler utbildningsplatser för att möta efterfrågan, säger Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan. Läs artikel