Samverkan mellan militär och polis, riksdagen.se

Ju2022/01872 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1631 av Tobias Andersson (SD)
Samverkan mellan militär och polis

Tobias Andersson har frågat mig om jag och regeringen avser att verka för en översyn av förutsättningarna för en stärkt samverkan mellan polisen och militären.

Det finns i dag lagstiftning som möjliggör att Försvarsmakten kan lämna stöd till polisen. Det kan gälla exempelvis logistiska stödåtgärder och hjälpinsatser. Försvarsmakten ska också lämna stöd till polisen i form av helikoptertransporter i vissa fall. Genom lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning (stödlagen) kan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen begära stöd från Försvarsmakten om det behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan utgöra terroristbrott. Försvarsmaktens stöd enligt den lagen förutsätter att ingripandet kräver resurser av särskilt slag som varken Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen har tillgång till och att regeringen har lämnat sitt medgivande till insatsen. Stödlagen ger inte utrymme för att begära stöd utifrån generella behov av personella förstärkningsresurser. Läs svaret