Ryssland som terrorstat, riksdagen.se

Utrikesminister Ann Linde (S). Svar på fråga 2021/22:1777 av Markus Wiechel (SD).

Markus Wiechel har frågat mig hur regeringen ser på initiativ som tagits i USA och Litauen rörande att anse Ryssland som statlig sponsor av terrorism och att folkmord äger rum i Ukraina, samt om jag avser att initiera liknande initiativ i Sverige, EU eller i andra internationella forum.

Sverige har inom EU verkat för omfattande sanktioner mot Ryssland med anledning av Rysslands aggression mot Ukraina. Sverige har inga egna nationellt beslutade sanktioner.

Den 2 mars hänsköt Sverige tillsammans med 42 andra stater situationen i Ukraina till den Internationella brottmålsdomstolen. Det är möjligt att folkmord har begåtts i Ukraina. Det är viktigt att utredningar och bevisinsamling sker så att det kan prövas i domstol. En rättslig prövning av vilka brott som har begåtts är domstolar bäst lämpade att göra. Läs svaret