Regeringen föreslår förstärkt skydd för skyddsobjekt, regeringen.se

I en lagrådsremiss som regeringen överlämnade till Lagrådet den 8 april föreslås ändringar av skyddslagens bestämmelser för att ge skyddsvärd verksamhet förstärkt och förbättrat skydd. Lagändringarna föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Förslaget förtydligar och utökar möjligheterna för skyddsvakter att ingripa mot obemannade farkoster som befinner sig inom, i närheten av eller över ett skyddsobjekt. Om inte andra metoder räcker till föreslås skyddsvakterna få använda våld mot farkosten. […]

I den befintliga skyddslagen (2010:305) räknas möjliga skyddsobjekt upp. Regeringen vill utöka den listan med andra skyddsvärda verksamheter: posthantering, alarmering, livsmedelsförsörjning och försörjning av andra förnödenheter av betydelse för Sveriges försörjningsberedskap. Fartyg som används för transport av kärnämnen och vissa militära fordon ska också kunna bli skyddsobjekt. Läs pressmeddelande