Rambeslut om tillträde till svenskt territorium stärker Sveriges försvarssamarbeten, regeringen.se

Kommentar:

Regeringen har beslutat om nytt rambeslut gällande tillträde till svenskt territorium för militära enheter från EU- och Natoländer samt Schweiz under nästa år. Förändrat säkerhetsläge och behov av handlingsfrihet att kunna öva med kort varsel anger regeringen som skäl.

Beslutet är en fortsättning på en politik att delegera beslut, som rör svenska styrkor utomlands och mottagandet av utländska styrkor, från riksdagen till regeringen och sedan vidare till Försvarsmakten.

Hela tiden är motivet handlingsfrihet vilket är svårt att instämma i då man uppger att det gäller  övningar. Delegering av beslut från riksdagen till regeringen (kommenterat på den här sajten) om att ta emot utländsk trupp på svensk mark vid konflikt eller krig riskerar att vi utan nödvändiga kontrollmekanismer och allmänhetens insyn blir del i stormaktsspelet. (Utgivarna)

Regeringen beslutade den 15 december 2022 om tillträde till svenskt territorium för militära enheter från EU- och Natoländer samt Schweiz under perioden 1 januari–31 december 2023 i ett nytt rambeslut. Beslutet innebär förenklade processer för tillträde och ger Försvarsmakten handlingsfrihet att öva med nämnda länder, med Nato och inom ramen för Joint Expeditionary Force (JEF) på svenskt territorium. […]

– Beslutet ger Försvarsmakten ökad handlingsfrihet att med kort varsel öva tillsammans med samarbetsländer, med Nato och inom JEF. Detta är viktigt i det säkerhetsläge vi befinner oss i. Rambeslutet innebär även kortare tidsförhållanden och förenklade rutiner för våra internationella partners vilket skapar förtroende och stärker våra försvarssamarbeten ytterligare, säger försvarsminister Pål Jonson. Läs pressmeddelande