Rådets möte (Försvarsministrar) den 14 maj 2019, regeringen.se

Kommenterad dagordning

  1. Samarbete mellan EU och Nato

Som EU-medlem och nära partner till Nato har Sverige ett intresse av ett
välfungerande samarbete mellan dessa organisationer. Regeringen välkomnar
ett ökat samarbete för att stärka europeisk säkerhet och internationell
krishanteringsförmåga, så långt respektive organisations mandat tillåter.
Samarbetet bör fokusera på områden där det finns gemensamma intressen
och komplementaritet. Regeringen välkomnar de framsteg som
åstadkommits i samarbetet mellan EU och Nato sedan antagandet av den
gemensamma Warszawa-deklarationen 2016. EU förfogar över en bredd av
verktyg som kompletterar Natos roll, exempelvis när det gäller hybridhot,
cybersäkerhet och samhällens motståndskraft.

2. Det permanenta strukturerade samarbetet

Regeringen välkomnar att arbetet med att utveckla och fördjupa EUsamarbetet inom säkerhet och försvar fortgår, exempelvis genom den
fortsatta implementeringen av Pesco. Pesco är ett bra och konkret exempel
på ett samarbete som bidrar till att EU:s medlemsstater kan utveckla
förmågor, samordning och harmonisering samt bidra till insatser. Regeringen
avser fortsatt understryka att ett fortsatt samarbete med strategiska partners
utgör en viktig del för att stärka europeisk säkerhet och förmåga. Regeringen
stödjer den gemensamma målbilden om att utveckla militära förmågor och
ett mer handlingskraftigt EU, inklusive uppfyllande av EU:s gemensamma
ambitionsnivå. Därtill betonar regeringen fortsatt att samarbetet ska vila på
mellanstatlig basis och respektera medlemsstaternas roll i beslutsfattandet. Läs dokumentet