Försvarsministern stänger inte dörren för gemensamma nordiska förband, dn.se

[…] Länderna vill gemensamt ha greppet om södra Östersjön, Östersjöinloppet och Västerhavet vid den svenska västkusten. Enligt försvarsministen är det ett vitalt intresse för Danmark, Norge och Sverige. Som grund för måndagens möte ligger ett trilateralt avtal mellan länderna om ett fördjupat operativt försvarssamarbete.

– Vi ser det som viktigt att utveckla en ordentlig planering med anledning av det säkerhetspolitiska läget vi har, där Ryssland bedriver sin brutala krigföring i Ukraina.

Samtidigt är Sverige på väg in i Nato. Då kan samarbetet mellan Sverige, Norge och Danmark få ny karaktär – och gå från det som kallas koordinerad till gemensam försvarsplanering.

Hultqvist vill inte konkretisera vad ett svenskt Natomedlemskap innebär för försvarssamarbetet, men det handlar om ett gemensamt ansvarstagande mellan länderna, inklusive Finland. Han stänger inte dörren till gemensamma förband.

– Vad jag tycker är viktigt är att vi gör det på ett sådant effektivt sätt som möjligt, där vi använder resurserna i respektive land på ett sätt som kompletterar varandra.

Svenska ubåtar och stridsflyg brukar nämnas som viktiga tillskott vid gemensam Natoplanering. Gemensamma insatser i Arktisområdet kan också bli aktuellt, enligt Hultqvist. Området är militärstrategiskt viktigt för Sverige, Norge, Danmark – och Ryssland.

– När vi går in i Nato är en viktig fråga hur vi förstärker den samlade förmågan i ett Arktisperspektiv. Ryska stridskrafter opererar marint på ett sätt som påminner delvis om hur de agerade under kalla kriget.

Han lyfter också andra strategiskt viktiga områden i regionen. Ett sådant är Nordkalotten i norr, ett annat Gotland. Ytterligare ett syns från Malmö hamn: Öresund med sitt inlopp till Östersjön. Läs artikel