Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap, regeringen.se

Utredningens uppdrag har bestått i att lämna förslag till hur ett modernt och väl anpassat fysiskt skydd för civil­befolk­ningen mot direkta konse­kvenser av krigs­hand­lingar på svenskt terri­torium bör vara utformat. Uppdraget har omfattat tre sak­områden som enligt utred­ningens direktiv är starkt för­bundna med varandra; skydds­rum, utrym­ning och inkvarte­­ring samt behovet av en stöd­organisation, som under ledning av en myndig­het eller annat offentligt organ kan genom­föra insatser exempel­vis inför eller i samband med använd­ning av skydds­rum och vid utrym­ning och inkvarte­ring.

Utredningen kan laddas ned här.