En annorlunda bok om Putin

Sven Hirdman

Philip Short Putin: His Life and Times, 864 sidor, Bodley Heat, London.

Den brittiske journalisten Philip Short, som tidigare arbetat för BBC, Economist och Times of London, har skrivit en ny, omfångsrik biografi om Vladimir Putin. Short är bland annat känd för sina tidigare biografier om Pol Pot, Mao Zedong och Mitterrand.

Short har arbetat med boken i åtta år. Den publicerades i våras just när kriget i Ukraina hade börjat. Shorts föresats har varit att skriva en så objektiv skildring av Putin som möjligt med utgångspunkt från dennes eget liv och erfarenheter. Boken skiljer sig därigenom fördelaktigt från flera andra mera demoniska skildringar av Putin. Författaren har gjort omfattande intervjuer med många personer som har haft med Putin att göra; han har bl. a intervjuat mig om mina intryck av Putin under min tid som Sveriges ambassadör i Moskva 1994 – 2004.

Anatol Lieven framhåller i Responsible Statecraft den 24 augusti att Short skrivit ”a fair and, balanced and insightsful biography of Vladimir Putin”. Han beskriver samtidigt den ryske ledaren som “a man with strong and violent emotions which are most of the times rigidly suppressed but occasionally break out with intense force”. Det kan jag instämma i. Som andra författare framhåller Short Putins lojalitet gentemot sina medarbetare men också att han med åren kommit att identifiera sig själv alltmer med den ryska staten. En annan recensent, Peter Baker i New York Times, framhåller att ”The Putin of Short’s book is not someone you would invite to dinner; he is crude and cold, arrogant and heartless”. Det kan jag också hålla med om.

Utrikespolitiskt ger Short Putin “the benefit of doubt” och menar att västmakterna genom en felaktig politik stärkt Putin i hans rigida nationalism. Lite oturligt för Short kom hans bok ut just när kriget i Ukraina bröt ut, vilket fått flera opinionsmakare att kritisera honom för att undervärdera Putins aggressiva och hänsynslösa sidor.

Beträffande framtiden är Short pessimistisk och lägger huvudskulden på USA:s beslutsamhet att fortsatt genomdriva sitt ensidiga globala ledarskap, vilket kommer att leda till en bestående konfrontation med Ryssland med eller utan Putin.

Läs mer: Putin fairly deconstructed: a man, a myth, the state – Responsible Statecraft