Brest-Litovsk och stormaktsspelet

Mats Björkenfeldt

1911 publicerade Alfred von Schlieffen – arkitekten bakom den tyska offensivplanen som den tyske överbefälhavaren Helmuth von Moltke Jr., skulle tillämpa mot Frankrike 1914 – en inflytelserik essä om den nya massarmén: Über die Millionenheere. Han hävdade att framtidens krig, deras längd och kvantitativa ökning av våldet var bortom mänsklig fattning. De kunde pågå ”sju” eller till och med ”trettio år”, och konsekvenserna var så oförutsägbara att grunderna för den tyska nationalstaten, själv ett resultat av krig, kunde plötsligt ifrågasättas. Framtida krig innehöll därför fröet för revolution. Schlieffens dystra förutsägelser hade gett anledning till tyska eftertankar, särskilt då framtida krig inte längre kunde begränsas. Insatserna skulle vara för ”rikets överlevnad”. Och Moltke hade redan fruktat beväpning av arbetare i värnpliktsarméer.

Före det stora kriget var läget att trippelalliansen förenade det tyska riket, Österrike-Ungern och Italien, medan alliansen mellan Frankrike och Ryssland, som utvidgades 1907 med Storbritannien, bildade trippelententen.

I en promemoria ”Om den militär-politiska situationen”, från den 21 december 1912, argumenterade den tyske översten (senare generalen) Erich Ludendorff: ”Med tanke på Tysklands centrala läge – och om inte den politiska situationen i Europa förändras – kommer vi att vara tvungna att verka på flera fronter. Vi måste därför försvara oss på en front med svagare krafter, så att vi kan ta offensiven mot andra.”  Moltke framhöll för sin del: ”Jag anser att ett krig är oundvikligt – ju förr, desto bättre.” Han tillade dock, uppenbarligen med tanke på socialdemokraterna (det starkaste partiet i riksdagen sedan valet 1912), att det skulle vara nödvändigt att rättfärdiga kriget i den tyska allmänhetens ögon; han ansåg det därför väsentligt att ”verka för ett folkligt stöd för ett krig mot Ryssland”. De tyska planerna uppstod ur en växande panik över att Tyskland skulle inringas i Europa

Även för rikskanslern Bethmann Hollweg var det av vikt att få stöd i det tyska parlamentet. Han ansåg att med det krig som nu var i antågande var det viktigt att identifiera Ryssland som angriparen och att undvika att få Tyskland att framstå som det land som pressade på för krig. Endast om Ryssland sågs som den skyldiga parten skulle det vara möjligt att bygga en politisk bro till socialdemokraterna, som betraktade den autokratiska tsarregimen som Tysklands främsta motståndare. Moltke instämde: ”okej, bra, de första skotten vid gränsen var från den ryska sidan.” Och Tyskland förklarade krig mot Ryssland. Under det stora kriget utväxlades ett trettiotal krigsförklaringar, kors och tvärs.

Från sommaren 1914 hade Ukraina varit ett land, där rivaliserande imperiers anspråk på att styra hade kolliderat, vilket gjorde frågorna om tillhörighet och lojalitet särskilt svåra att besvara. Ukrainare kämpade mot varandra, samtidigt som centralmakterna (trippelalliansens efterföljare) 1916 enades om grundandet av en självständig polsk stat. Även om tsarregimens kollaps i februari 1917 gjorde slut på den ryska aristokratins makt och inledde en relativ liberalisering, höll den provisoriska regeringen fast vid idén om ett ”odelbart Ryssland”, något som blev startpunkten för motståndet från en ukrainsk självständighetsrörelse. Den 10 juni 1917 utropade Radan (parlamentet) Ukrainas autonomi, vilket utlöste en konflikt med regeringen i Petrograd. Men med tanke på de politiska konflikterna inom Ryssland, och det fortsatta kriget med centralmakterna, tvingades de nya ryska härskarna till en början erkänna Radan som representant för den ukrainska nationen; de hade helt enkelt inte resurserna att öppna ytterligare en front. Detta gav den ukrainska självständighetsrörelsen åtminstone ett visst tillfälligt utrymme att agera.

Den ryska revolutionen inträffade 1917, med Lenin och Trotsky i spetsen. Den senare hävdade ”att en separat fred som involverar Ryssland är otänkbar; allt som betyder något är att förlänga fredsförhandlingarna med centralmakterna för att söka mobilisering av internationella socialdemokratiska krafter för att främja en allmän fred.” Lenin såg dock inget annat alternativ än att efter långa förhandlingar ingå Brest-Litovsk-fördraget i mars 1918 med centralmakterna, varigenom Ryssland blev tvingat att erkänna Finlands, Estlands, Lettlands och Litauens självständighet, liksom Vitrysslands och Ukrainas. Det osmanska riket under Talaat Pasha ledning tvingade Ryssland att ge upp alla territorier i Kaukasus som det hade erövrat sedan 1878. Som ett resultat av Brest-Litovsk-fördraget förlorade Ryssland ungefär en tredjedel av sin stadsbefolkning, 89 procent av sina kolgruvor, 73 procent av sin järnindustri och 26 procent av sitt järnvägsnät.

På Rysslands begäran hade fredssamtalen varit offentliga och de blev omedelbart en propagandastrid mellan de två sidorna. Centralmakterna, inte bara tyskarna utan även turkarna, försökte verkligen göra avsevärda vinster på rysk bekostnad. De hade hoppats kunna pressa Ryssland tillbaka österut och skapa tyska satellitstater i östra Centraleuropa, samtidigt som de undvek formella annekteringar. Redan sommaren 1917 hade den tyska ledningen haft ett verkligt intresse av en fredsöverenskommelse med ryssarna; nu, efter de senaste militära framgångarna, bolsjevikernas övertagande av makten och försvagandet av den ryska motståndskraften, var förhandlingsviljan i avtagande. Tyskland gömde sig officiellt bakom rätten till självbestämmande, eftersom den ryska regeringen hade ålagt sig att respektera denna redan före oktoberrevolutionen, och bolsjevikerna hade åter bekräftat detta åtagande. Den tyska sidan tog tacksamt tag i detta och den 29 november 1917 informerade kanslern, greve Hertling, tyska riksdagen att ”vi kommer att respektera rätten till självbestämmande för folket i Polen, Kurland och Litauen, de länder som tidigare styrdes av tsarens regering. spira (Bravo! från Centerpartiet och vänstern).” Men i Brest-Litovsk var rätten till självbestämmande i verkligheten helt enkelt ett medel för tyskarnas maktanspråk. Den tyske förhandlaren skrev senare att han hade för avsikt att ”utnyttja rätten till självbestämmande för att undergräva konceptet om en fred utan annexioner”. Han förklarade också: ”Min plan var att trassla in Trotsky i en rent akademisk diskussion om rätten till självbestämmande och de praktiska aspekterna av dess genomförande, för att vi skulle kunna använda rätten till självbestämmande för att uppnå de territoriella eftergifter som Tyskland mest behövde.”

Fördraget speglade den tidens asymmetriska maktförhållanden – både mellan centralmakterna och Ryssland och mellan tyska riket och Österrike-Ungern. Efter det blodiga inbördeskriget och de allierades interventioner i Ryssland skulle bara Armenien, Azerbajdzjan, Georgien och Ukraina återerövras till Ryssland 1921, medan Polen, Finland och de baltiska staterna skulle behålla sin självständighet under hela mellankrigstiden. Ryssland tog därför inte tillbaka alla de territoriella förlusterna från 1918, även om Brest-Litovsk-fördraget förklarades ogiltigt enligt villkoren i vapenstilleståndet den 11 november 1918 beträffande västfronten och det efterföljande Versaillesfördraget.

De långsiktiga konsekvenserna för Ryssland kan knappast överskattas. Territoriell revanschism blev ett centralt politiskt mål för alla sovjetiska ledare efter 1918 – fram till Hitler-Stalinpakten 1939, som föreskrev ryskt återtagande av områden som förlorades 1918.

Trots upphävandet 1919 av Brest-Litovsk-fördraget förblev minnet av separatfreden i öst stadigt förankrat hos den tyska allmänheten; det var en utbredd uppfattning att det framgångsrika resultatet definitivt hade visat vad det tyska riket kunde ha uppnått i världskriget.

Denna kortfattade historieskrivning bygger bland annat på professor Jörn Leonhards bok Pandora’s Box (Harvard University Press 2020), och professor Holger Afflerbachs bok On a Knife Edge: How Germany Lost the First World War (Cambridge Military Histories 2022), två böcker som rekommenderas.

Till frågan hur USA förhöll sig till situationen i Ryssland, har nu återutgivits George Kennans bok, Soviet-American Relations 1917 – 1920, Russia Leaves the War (Princeton Classics 2023) med ett förord av Frank Costigliola, som just skrivit en biografi över Kennan, vilken anmälts här på sajten. Om Kennans bok skrevs nyligen: ”A work of great scholarship and perception[…] So tangled a diplomatic story has never been more clearly told.” ― The Times. .

År 1956 publicerades denna bok första gången. Boken fokuserar på de fyra månader som sträcker sig över bolsjevikernas maktövertagande i november 1917 fram till ratificeringen av Brest-Litovsk-fördraget.

Under denna kritiska tidpunkt i historien försökte en mängd amerikanska och ryska figurer påverka varandra vad gällde den spirande sovjetstaten och det stora kriget. Dessa händelser förblev levande i minnena hos många, inklusive Alexander Kerenskij, den moderata socialistiska ledaren som störtades av bolsjevikerna. Som framgår av förordet, gavs boken ut första gången i ett oroligt ögonblick i USA:s historia. Man var rädd för en kärnvapenkonflikt. Och utrikesminister John Foster Dulles hotade med krig mot Moskva.

Kennan berättar i boken om missöden och missförstånd som förfelade USA:s ansträngningar att försöka kvarhålla Ryssland i kriget mot Tyskland, för att omöjliggöra för Tyskland att överföra trupper från östfronten till västfronten. Kennan försökte använda lärdomarna av åren 1917–18 för att ta itu med samtida interna problem, som att USA:s president behövde ge mer auktoritet till diplomater ute på fältet, förbättra dessa diplomaters förmåga att kommunicera med Washington, ge dem adekvat utbildning och förlita sig på deras råd. Dessa rekommendationer, framhålles i förordet, speglade Kennans egna frustrationer som diplomat i de baltiska länderna och i Berlin 1928–33, i Moskva 1933–37 och 1944–46 samt i Prag, Berlin, Lissabon och London under andra världskriget.

Ordet ”förvirrad” karakteriserar på ett träffande sätt hur Kennan bedömde USA:s svar på den bolsjevikiska revolutionen. Han lyfter fram den otillräckliga information som var tillgänglig för det amerikanska utrikesdepartementet, och den bristande uppmärksamhet som en distraherad president ägnade Ryssland, liksom USA:s ambassadör David Francis oförmåga att förstå vad som pågick i den ryska huvudstaden.

Denna ”fars av ego och okunnighet” utspelade sig när USA, tillsammans med dess allierade och rivaler – Storbritannien, Frankrike och Japan – försökte hålla Ryssland kvar i kriget, trots att bolsjevikerna under Lenin och Trotsky hade tagit makten med sloganen ”Fred, land och bröd.” Tyskland skulle dock bara ge fred till bolsjevikerna om de accepterade förlusten av stora delar av det ryska imperiet, inklusive Ukraina. I februari 1918 undertecknade Tyskland och dess allierade, Österrike-Ungern, en separat fred med ledarna för den utropade ukrainska republiken. Bolsjevikerna, som vägrade att ge upp detta rika territorium, organiserade sin egen ukrainska regering baserad i Charkiv. För att förvärra osäkerheten och förvirringen intog Röda armén Kiev två dagar innan de ukrainska separatisterna? slöt fördraget med Tyskland, vilket erkände deras självständighet från Ryssland. Ett fördrag som tvingade Ukraina att leverera 113 421 ton majs och andra livsmedel till centralmakterna. Under påtryckningar från fiender utomlands och hemma, undersökte Lenin och Trotsky möjligheten att få ekonomisk och annan hjälp från amerikanerna och de allierade i utbyte mot att de avstod från det fortfarande oratificerade Brest-Litovsk-avtalet med Berlin.

Frank Costigliola framhåller i förordet: Om ett avtal mellan Ryssland och Amerika ”hade ingåtts skulle det ha kunnat avvärja mycket av den efterföljande fientligheten […]. Häri ligger det centrala dramat i boken. Skulle bolsjevikerna verkligen ha accepterat ett avtal med västmakterna? Skulle regeringarna i Washington, London och Paris ha gått med på att arbeta med dessa radikaler som allierade mot Tyskland och ge dem betydande bistånd?”

Boken ger en närbild, ibland timme för timme, av dessa händelser. Inte bara ryssar och amerikaner, utan även britter, fransmän och tyskar dyker upp. Boken söker motbevisa publicisten Edgar Sissons påstående, som många amerikaner (inklusive president Wilson) trodde på, att Lenin och Trotsky var betalda tyska agenter med liten egen politisk agenda.

Boken visar även på en misslyckad amerikansk diplomati i Ryssland, vilken, enligt förordet, inkluderar Kennans eget misslyckande som diplomat där. I oktober 1952 hade Kreml förkortat Kennans tid som ambassadör i Moskva genom att utvisa honom som persona non grata. I ett desperat försök att inleda förhandlingar mellan USA och Sovjetunionen för att avvärja det han fruktade var ett överhängande krig, hade Kennan låtit sina känslor ta överhanden när han jämförde sovjeterna med nazisterna.

Kennan accepterade ett erbjudande från J. Robert Oppenheimer, tidigare chefsfysiker för atombombprojektet Manhattan och nu chef för Institute for Advanced Study i Princeton. Han siktade på att skriva en bok som skulle hjälpa tjänstemän och allmänheten att ”förstå några av våra misslyckanden.” Allt mer skeptisk till krig som ett verkningsfullt politiskt instrument, nämnde han den skildrade krigstidens felaktiga bedömningar som ytterligare ett skäl att undvika strid annat än som försvar, enligt förordet.

Kennan hoppades att boken skulle visa sig vara relevant för då aktuella problem med USA:s utrikespolitik. I den förhoppningen fick han knappast rätt, vilket hans eget stridbara motstånd mot kriget i Vietnam visade. Många decennier efter publiceringen är boken fortfarande användbar för att förstå en avgörande vändpunkt i historien, framhålls i Costigliolas förord.

Lästips:

https://www.alliansfriheten.se/realisten-kennan/