Till minne: Arvid Cronenberg, dn.se

Överstelöjtnant Arvid Cronenberg, Kungsbacka, har avlidit en vecka före sin 100-årsdag. Han efterlämnar dotter med familj.

Arvid Cronenberg föddes i Bjursås församling i Kopparbergs län. Han hade en lång militär bana bakom sig och var nestorn bland svenska militärhistoriker med en rik produktion om främst den svenska armén.

Cronenberg avlade officersexamen 1947, blev fänrik vid Norrlands dragonregemente och 1960 ryttmästare. Åren 1961–1967 tjänstgjorde han vid signaltjänstavdelningen i Försvarsstaben. Cronenberg blev med tiden en av vårt lands främste militärhistoriker och en stor kännare av 1800- och 1900-talens svenska militärhistoria. Han blev fil kand 1967 och tjänstgjorde 1967–1982 vid militärhistoriska avdelningen på Militärhögskolan. Han befordrades till överstelöjtnant 1973 och invaldes 1991 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Några banbrytande arbeten av Arvid bör nämnas. Ett var ”Militär intressegruppolitik.  Läs minnesrunan