Taking the fight to the enemy? – införandet av svenska kryssningsrobotar, militardebatt.com

Marcus Blomberg, fänrik 4.Sjöstridsflottiljen

[…] I Försvarsbeslut 2020 står det klart att Försvarsmakten bör införskaffa vapensystem med förmåga att på långa avstånd med precision verka mot mål på marken (Regeringen 2021:20/31). Vilka specifika vapensystem som är tänkta att utgöra Försvarsmaktens framtida förmåga till långräckviddig bekämpning framgår dock inte av aktuellt försvarsbeslut. Vilka alternativ som finns är mer eller mindre begränsat till spekulationer, varför denna artikel inte avser att fördjupa sig ytterligare i just den diskussionen. Det som dock står klart är att Saab i mars 2017 mottog en order från FMV att förse Marinen och Flygvapnet med nästa generation av Robotsystem 15 (RBS 15). […]

Men om syftet med införandet av dessa vapensystem är att kunna precisionsbekämpa markmål upp till 30 mil bort, så uppstår också osökt frågan: vad utgör prioriterade mål och i vilken kontext? Kryssningsrobotar innebär för Sveriges del inte bara att ett nytt vapensystem tillförs; här uppstår även nya operativa och strategiska handlingsalternativ, nämligen möjligheten att angripa motståndaren på dennes egna territorium. Avståndet från Gotlands södra udde till Kaliningrad är drygt 250 km, alltså väl inom porté för den kommande versionen av RBS 15. Efter det att krigstillstånd förklarats finns, rent juridiskt, inga hinder för att genomföra insatser mot motståndarens eget territorium. Denna fråga genererar också en följdfråga; om Olle skall motas i grind, och motståndaren skall angripas på sin egen mark, vilket handlingsutrymme och vilka styrningar återfinns i våra styrande reglementen och doktriner beträffande denna typ av vapeninsats? Läs artikel

Se också kommentar tidigare på den här sajten till beslut att anskaffa kryssningsrobotar.