Svensk ståndpunkt på ministerrådets möte den 20 oktober, riksdagen.se

Förslag till svensk ståndpunkt under punkten Samarbetet mellan EU och Nato:

Som EU-medlem och nära partner till Nato har Sverige ett intresse av ett välfungerande samarbete mellan dessa organisationer. Regeringen välkomnar ett ökat samarbete för att stärka europeisk säkerhet och internationell krishanteringsförmåga, så långt respektive organisations mandat tillåter. Regeringen välkomnar de framsteg som åstadkommits i samarbetet mellan EU och Nato sen antagandet av den gemensamma Warszawa-deklarationen 2016. EU förfogar över en bredd av verktyg som kompletterar Natos roll, exempelvis när det gäller hybridhot, cybersäkerhet och samhällens motståndskraft.

Ansvarigt statsråd: Försvarsminister Peter Hultqvist   Läs pressmeddelande