Strukturreform av krisberedskap och civilt försvar, msb.se

Regeringen beslutade den 19 maj om en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap som ska träda i kraft den 1 oktober 2022. Den ska stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig. […]

Detta behöver vara på plats 1 oktober

MSB har i rollen som ansvarig för att utveckla och förvalta beredskapssystemet formulerat de 6 punkter som myndigheterna i de gemensamma förberedelserna fram till 1 oktober ska fokusera på.

Det ska finnas

  1. En beskrivning av uppgifter och roller för varje sektor och civilområde.
  2. En första bedömning av vilka aktörer som behöver delta i sektorns respektive civilområdets arbete, utifrån respektive ansvarsområden.
  3. En första plan finns för hur arbetet inom sektorn respektive civilområdet ska bedrivas.
  4. En säkerhetsskyddsanalys och plan för informationsutbyte inom sektorn respektive inom har civilområdet påbörjats.
  5. Förutsättningar för att bygga vidare på befintlig förmåga och de sektorsöverskridande arbetsformer i det operativa arbetet att hantera samhällsstörningar
  6. Kunskap om de gemensamma grunderna i samverkan och ledning, och bidrag till det pågående arbetet med att vidareutveckla de Gemensamma grunderna. Läs informationen